Tüzük

TÜRKİYE GENÇ İŞ İNSANLARI KONFEDERASYONU ANA TÜZÜĞÜ
 

MADDE 1- KONFEDERASYONUN ADI :
Konfederasyonun Adı; Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu'dur.

MADDE 2- MERKEZİ :
Konfederasyonun merkezi Ankara’ dır. Ankara dahilinde adres değişikliği yapma yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir. Ankara dışında bir il'e nakil için karar almaya Genel Kurul yetkilidir.

MADDE 3- KURULUŞ
Türkiye’de kurulu bulunan Genç İş Adamları Federasyonları, çalışmalarında birlik ve uyumu sağlamak ve üst düzeyde bir yönetim kuruluşu oluşturmak üzere “Genç İş Adamları Konfederasyonu” adıyla bir konfederasyon kurmuşlardır.

MADDE 4- KURUCULAR
Kurucu Genç İş Adamları Federasyonlarının ad ve merkezleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Güney ve Güneydoğu Genç İş Adamları Federasyonu (GİAF)
b) Ege Bölgesi Genç İş Adamları Federasyonu (EGİFED)
c) Ege-Akdeniz Bölgeleri Genç İş Adamları Dernekleri Federasyonu (EGAFED)
d) Güney Marmara Genç İş Adamları Federasyonu (MAGİFED)
e) Marmara Bölgesi Genç Girişimci İş Adamları Federasyonu (MAGİF)

MADDE 5- AMAÇ
Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu, demokrasi ve insan hakları evrensel ilkelerini, Anayasa ve Tabii hukuk kurallarına, girişim, inanç ve düşünce özgürlüklerine saygıyı esas alır. Anayasanın öngördüğü esaslara ve Atatürk ilkelerine uygun olarak genç iş adamlarının liderlik vasıflarını, sosyal ve siyasal sorumluluklarını ve dayanışma ruhunu geliştirmek, toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmesine katkıda bulunmalarını sağlamak, yurt içinde ve dışında aynı amaçla kurulmuş olan dernek, vakıf, federasyon ve konfederasyonlarla işbirliği yapmak, kamuoyunu bu amaçlar doğrultusunda yönlendirmek ve bu amaçlar doğrultusunda yayınlar, eğitim çalışmaları, sosyal ve kültürel etkinlikler yapmak  bu tüzükte belirtilen konfederasyon kuruluş amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik olarak;  iktisadi, sınai işletmeler ve şirketler kurmak, kurulmuş olanlarına ortak olmak konfederasyonun amacıdır. Derneğimizin amaç edindiği hizmetlerin herkesin yararına açık olması, belli bir yöre veya kitleye hizmetle sınırlı olmaması ve yıl içinde elde edilen gelirlerin en az üçte ikisinin dernek amaçlarına.harcanması.

MADDE 6 – İLKELER
Gönüllü teşkilatlanma esasına göre kurulmuş olan ve ülkemizdeki genç iş adamlarını temsil eden üst kuruluş olma özelliğini taşıyan Konfederasyonumuz, aşağıdaki temel ilkeler çerçevesinde temel amaçlarına ulaşmayı vazgeçilmez bir gereklilik sayar:

6.1 İş adamlarının Türk toplumunun öncü ve girişimci bir grubu olduğu inancı ile bu yöndeki uygulamaların takipçiliğini yapmak.

6.2 Evrensel iş ahlakı ilkelerine uygun bir biçimde faaliyette bulunmak.

6.3 Piyasa ekonomisinin hukuksal ve kurumsal alt yapısının yerleşmesini, liberal ekonomi kurallarının yerleşmesinin yanı sıra ülkenin doğal kaynaklarının teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde kullanımını verimlilik ve kalite yükselişini sürekli kılacak ortamın yaratılması yolu ile rekabet gücünün artırılmasını hedef alan politikaları desteklemek.

6.4 Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu, açıklanan ilkeler temelinde Türkiye’deki genç iş adamlarını bir çatı altında toplayarak tanışma ve kaynaşmalarını sağlamak, mesleki konularda bilgi alışverişini gerçekleştirmek, üyelerin ilgili olduğu özel ve resmi kuruluşlarla ilişkilerini geliştirmek, Konfederasyonun faaliyet alanına giren konularda kamuoyunu aydınlatıcı çalışmalar yapmak, ayrıca Türkiye’yi ilgilendiren ekonomik, kültürel ve sosyal konularda fikirler üretmek, lobicilik faaliyetlerinde bulunmak, çeşitli konularda bilimsel araştırmalar yaptırarak kamuoyunu aydınlatmak, mevcut yasalar çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışındaki benzer kuruluşlarla işbirliklerini geliştirmek suretiyle üyelerinin ve ülke ekonomisinin yararlanmasını sağlamak.

6.5 Çağdaş ve toplumsal görev bilincine sahip anlayışla genç neslin ülke yönetiminde söz sahibi olabileceği ortamı yaratmak.

6.6  Toplumsal paydaşları ile işbirliği ve iletişimin güçlenmesi için çalışmak ve iyi bir çözüm ortağı olmak.

6.7  Geliştirdiği projelerle üyelerinin bireysel gelişimine katkıda bulunmak.

6.8  Konfederasyona bağlı genç iş adamları dernekleri ve federasyonları arasında düzen, birlik ve uyumu sağlamak.

6.9 Yarattığı etki alanında çağdaş ve evrensel etik değerlerin ışığında bireyi üstün kılan toplumsal yapının oluşmasına sahip çıkan, sinerji yaratan, öncü, girişimci sivil toplum örgütü olmak için çalışmalar yapmak.

6.10 Yukarıda anlatılan şekilde oluşan görüş ve önerileri doğrudan parlamentoya, hükümete, yabancı devletlere, uluslar arası kuruluşlara ve basın aracılığıyla kamuoyuna ileterek yukarıdaki ilkeler doğrultusunda düşünce ve hareket birliği oluşturmak.

MADDE 7- KONFEDERASYONUN FAALİYET KONUSU
Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki çalışmaları yapar:

7.1 Üye federasyon yönetimleriyle işbirliği yapılarak konfederasyon amacı doğrultusunda süreli ve süreksiz yayınlar yapmak; yurt dışı yurt içi inceleme gezileri, konferanslar, seminerler düzenlemek; üyelerin tanıtımı için albüm hazırlamak; ülkenin ticari ve endüstriyel yapısının tespiti için araştırmalar yapmak; kamuoyunun gündeminde bulunan konularda bilimsel araştırma yapmak ve yaptırmak.

7.2 Aynı amacı taşıyan yurt içindeki ve yurt dışındaki dernek, vakıf ve benzeri kuruluşlarla temaslarda bulunmak, gerektiğinde işbirliği yapmak, müşterek etkinlikler düzenlemek.

7.3 Amaca uygun genç kuşakların yetişmesini temin amacıyla her yaşta ve öğrenim düzeyinde gençlere burslar vermek; yurt dışında ve yurt içindeki eğitimlere destekte bulunmak.

7.4 Konfederasyon üyesi federasyonlar, dernekler ve dernek üyelerinin ithalat ihracat yatırım ve işletmecilik konularında güncel gelişmelerden bilgilenmesini sağlamak ve iştigal konularındaki mal ve hizmet arzını kolaylaştırmak üzere kurs, seminer, sempozyum, konferans, tetkik gezileri ve bunun gibi etkinlikler düzenler. Bu konularda uzmanlaşmış kişi ve kuruluşların katkısıyla raporlar hazırlar, üyelerin ve kamunun yararına sunar.

7.5 Yurtiçi ve yurtdışındaki sergi ve fuarlar hakkında üyelerini bilgilendirir, gerektiğinde sergi ve fuarlar düzenler veya bu fuarlara katılır.

7.6 Üyeler arasındaki iletişimin sağlanması ve gelişmelerden haberdar edilmesi için bülten, gazete, broşür, kitap, dergi gibi yayın faaliyetinde bulunur. Mevcut yayınlarda ilan yoluyla tanıtım ve duyurularda bulunur.

7.7 Üniversite-iş dünyası ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik her türlü projeye ve girişimlere katkıda bulunur.

7.8 Konfederasyon, Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve kültürel yöndeki gelişmesini sağlamak,  üyelerine daha kolay ulaşmak amacıyla yurt içinde,  Ekonomik gelişmeleri takip etmek maksadıyla özellikle Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri gibi Dünya ekonomisine yön veren, yöneten devletlerde veya finans, ticaret ve sanayi bölgelerinde temsilcilikler açabilir.

Konfederasyon, yukarıda belirtilen temsilcilikler dışında her ne ad altında olursa olsun, başka bir örgüt kuramaz.

7.9 Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu ikametgahı ve amacına uygun faaliyetleri konusunda, Dernekler Kanunu’nun ilgili maddesi hükmüne uygun olarak taşınır ve taşınmaz malları satın alır, kiralar ve satar; taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yapabilir.

7.10 Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu amaç ve çalışma konuları doğrultusunda kurulmuş, kurulacak ulusal ve uluslar arası kuruluş veya üst kuruluşlara yasal gerekler yerine getirildikten sonra katılabilir, üye olabilir veya bunlarla işbirliği yapabilir.

7.11 Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu, amaçlarını gerçekleştirmek üzere ve izin almak kaydıyla kanunların dernekler tarafından yapılmasını yasaklamadığı eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurt, pansiyon, kitaplık ve okuma odası; sosyal yardım faaliyetleri için çocuk bakım yuvası ,huzur evi, aş ocağı; sportif faaliyetler için spor saha veya salonu ve meskun yerler dışında kamp tesisleri kurabilir, işletebilir.

7.12   Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu bağış alır ve verir

7.13 Konfederasyon; Yönetim Kurulunun kararıyla; “bu tüzükte belirtilen konfederasyon kuruluş amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik olarak;  iktisadi, sınai işletmeler ve şirketler kurabilir, kurulmuş olanlarına ortak olabilir.

MADDE 8- KONFEDERASYONA ÜYELİK KOŞULLARI
Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu’na;

8.1 Kuruluş amacı aynı olan,

8.2 Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş ve gerekli tüm kuruluş işlemlerini tamamlamış,

8.3 Konfederasyona üyelikleri tüzüklerince uygun olan, kuruluş belgesi düzenlemiş,

8.4 Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu tüzüğü uyarınca giriş ödentisi ve yıllık katılma paylarını ödemiş Genç İş Adamları Federasyonları üye olabilir.

MADDE 9- ÜYELİĞE BAŞVURU VE KABUL
Tüzüğün 8. maddesinde öngörülen şartları taşıyanların üyelik başvurusunu Konfederasyon Yönetim Kurulu başvuru tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu başvuru sahibi federasyona yazılı olarak bildirir. Üyeliğin reddi halinde gerekçe gösterilmesi zorunlu değildir. Üyeliği red edilen federasyonun itirazı halinde kabul hakkındaki son kararı “Genel Kurul” verir.

MADDE 10- ÜYELİKTEN ÇIKMA
Hiçbir federasyon konfederasyonda üye kalmaya zorlanamaz. Konfederasyon üyeleri istedikleri zaman istifa etmek suretiyle konfederasyon üyeliğinden ayrılabilirler. Konfederasyon üyeliğinden istifa etmek isteyen üyeler Yönetim Kurulu Başkanlığına istifa dilekçelerini vermek zorundadırlar.

MADDE 11- ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Konfederasyon üyeliğinden çıkarılmak istenen üyelere ilişkin aşağıdaki hususlardan birinin tespit edilmiş olması ve tespit edilen bu hususların bir dayanağının bulunması şarttır.

11.1 Konfederasyona üye olduktan sonra konfederasyonun amaçlarına aykırı çalışma ve faaliyetlerde bulunmak

11.2 Konfederasyon tüzüğüne Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı hareket etmiş olmak

11.3 Yıllık katılım payını ve giriş aidatını Genel Kurulda alınan ödeme planı ve şartlarını belirleyen karar çerçevesinde ödememek ve Yönetim Kurulu tarafından iki kez yazılı olarak ihtar edilmesine rağmen ödememekte ısrar etmek
 

MADDE 12- KONFEDERASYONUN ORGANLARI
Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu’nun zorunlu organları şunlardır:

 a) Genel Kurul

 b) Yönetim Kurulu

 c) Denetleme Kurulu

Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu’nun diğer organları şunlardır:

 a) Haysiyet Divanı

 b) Yüksek İstişare Konseyi

MADDE 13- GENEL KURUL
Genel Kurul 3 yılda bir  Mart ayı içerisinde olağan, Yönetim ve Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya konfederasyon üyelerinin 1/5’inin yazılı talebi üzerine olağanüstü toplanır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Yönetim Kurulunca toplantıya çağrılır.

Konfederasyona üye federasyonlar Konfederasyon genel kurulunda kendilerini temsil edecek delegelerini, federasyon genel kurul toplantılarında seçerler ve seçim tarihini izleyen 30 gün içinde Konfederasyona bildirirler.  Delegelik sıfatı yeni delege seçimi yapılıncaya kadar devam eder.

Federasyonların TÜGİK Genel Kuruluna seçecekleri “Genel Kurul” delege miktarları aşağıda belirtilen esaslara göre tespit edilir. 

Her federasyon kendi genel kurulunda, TÜGİK Genel Kurulunda kendisini temsil etmek üzere, 60 asıl ve 60 yedek delege seçer. Dernek üyeliğinden ayrılma, dernek üyeliğinden çıkartılma, delegelikten istifa etme gibi nedenlerle, delegeliği sona erenlerin yerine, konuyla ilgili yazı TÜGİK’e ulaştığı tarihten itibaren, kendiliğinden, sırayla aynı federasyonun yedek delegesi asıl delege olarak görev yapmaya başlar.  Konuyla ilgili olarak TÜGİK tarafından delegenin kendisine resmi yazıyla tebligat yapılır.

MADDE 14- GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞRI ŞEKLİ
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 15- TOPLANTI YERİ
Genel Kurul toplantıları Yönetim Kurulunun tespit edeceği Genel Kurul yapılmaya müsait bir yerde yapılır. Genel Kurul yapılmaya Konfederasyonun Genel Merkez salonu müsait olursa Genel Merkezde yapılır. Genel Kurul toplantıları Genel Merkezin bulunduğu il sınırlarının dışında da yapılabilir

MADDE 16- TOPLANTI YETER SAYISI
Genel Kurul katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve federasyonun feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim üye tam sayısının iki katından az olamaz.

MADDE 17- GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILIŞ ŞEKLİ
Genel kurul toplantısı ilanda belirtilen gün, yer ve saatte yapılır. Delegeler konfederasyon yönetim kurulunca hazırlanan listelerde isimlerinin karşılarını imza ederek toplantı yerine girerler. Yeter sayı sağlanmış ise durum bir tutanak ile tespit edilir .Toplantı yönetim kurulunun başkanı ve görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden birinin konuşması ile açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve üç katip seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağı düzenler ve başkan ile birlikte imzalayıp bütün tutanak ve belgeleri 30 (otuz) gün içinde Mahalli Mülki Amirliğine verilmek üzere yönetim kuruluna teslim eder. Genel kurul toplantısında yalnız gündemde olan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

MADDE 18- GENEL KURUL TOPLANTISINDA OYLAMA VE KARAR YETER SAYISI
Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetleme Kurulu,  Haysiyet Divanı ve Yüksek İstişare Konseyi seçimleri gizli veya açık oyla yapılabilir. Oylamanın gizli ya da açık olarak yapılması kararı, açık oylama ile genel kurulca belirlenir. Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri tek liste halinde genel kurul oylamasına sunulur. Gizli oylama konfederasyon mührünü taşıyan zarf ve oy pusulalarının delegeler tarafından gereği yapıldıktan sonra yine mühürlenmiş sandığa atılması ile yapılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak, belirlenen liste kazanmış olur.

MADDE 19- KARARLARA KARŞI İTİRAZ
Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye karar tarihinden başlayarak bir ay içinde; toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir.

Diğer organların kararlarına karşı Konfederasyon içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz..Genel Kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlar saklıdır.

MADDE 20- YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU
Konfederasyon yönetim kurulu, 15 asil ve 15 yedek olmak üzere Genel Kurulca seçilir. Konfederasyon Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri olağan ve/veya olağanüstü genel kurul tarafından seçilir.

MADDE 21- GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
Genel Kurulun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

21.1  Yönetim ve Denetleme kurullarının çalışma raporlarını incelemek,uygun gördüğü taktirde Yönetim Kurulunu ibra  etmek.

21.2  Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçe tasarılarını görüşüp aynen veya değişiklikle kabul etmek.

21.3  3 (Üç) yıl süresince görev yapmak üzere genel kurul delegeleri arasından;  Konfederasyon Yönetim Kurulu Başkanını  ve Yönetim Kurulu için; (Yönetim Kurulu başkanı dahil) 15 asıl,15 yedek, Denetleme Kurulu için; 3 asıl, 3 yedek; Haysiyet Divanı için; 3 asıl, 3 yedek ve Yüksek İstişare Konseyi için;  15 asıl 15 yedek üye seçmek.

21.4  Konfederasyondan ihraç edilen federasyonların itirazlarını incelemek ve karara bağlamak.

21.5 Gerektiğinde konfederasyonun ikametgahı ve amaçlarının gerçekleştirilmesi için taşınır taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, ipotek etmek ve ipoteği kaldırmak hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

21.6 Konfederasyon amaçlarının gerçekleştirilmesi ile ilgili faaliyetler hakkında Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

21.7 Gerektiğinde konfederasyon tüzüğünü kısmen veya tamamen değiştirmek.

21.8 Konfederasyonun uluslararası faaliyette bulunmasına, yurt dışındaki benzeri kuruluşlara üye olarak katılmasına ve üyelikten ayrılmasına karar vermek vb. konularda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

21.9 Genel Kurul üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma ile ilgili son kararı verir, konfederasyon organlarını seçer ve  Konfederasyonun diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür.

21.10 Genel Kurul konfederasyonun diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

21.11 Mevzuat ve konfederasyon tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer işleri yapmak

MADDE 22- ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ
Genel Kurulca seçimi izleyen otuz gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim ve Denetim Kurulları ile konfederasyonun diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adı, doğum yeri ve tarihi, meslekleri ve ikametgahları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen esaslara ve formata uygun olarak konfederasyon merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Genel kurul sonuç bildiriminin ekinde;

a) Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

b) Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile Konfederasyon tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği bulunur. Genel kurul sonuç bildirimleri, Konfederasyon yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur

MADDE 23 -YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

23.1 Konfederasyonu temsil ve ilzam etmek ve bu konuda kendi üyelerinden en az iki kişiye yetki vermek.

23.2 Genel kurul yapıldıktan sonra en geç bir ay içerisinde Yönetim Kurulu Başkanının Başkanlığında toplanarak, Kendi üyeleri arasından, bir başkan vekili, dört başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir sayman ve üyeleri seçerek göreve başlar.

23.3 Genel Kurulu Olağan ve Olağanüstü olarak toplantıya çağırmak.

23.4 Konfederasyondan ayrılmak isteyen üyelerin istifa dilekçelerini kabul etmek ve karar bağlayarak sonucu istifa eden  üyeye bildirmek.

23.5 Konfederasyonun gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, yıllık çalışma raporlarını ve bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak.

23.6 Konfederasyon gelirlerini en verimli şekilde değerlendirmek amacıyla her türlü işlemleri yapmak.

23.7 Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu üyelerinin uymak zorunda olduğu iş ahlakı ilkelerine aykırı davranış ve tutumda bulunan üyelerin durumunu Haysiyet Divanına bildirmek, Haysiyet Divanının kararına uygun olarak üye hakkında işlem.yapmak.

23.8 Konfederasyonda üyelere hizmet maksadıyla çalıştırılacak personel ve işçi alınmasına, çıkarılmasına karar vermek. Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak üçüncü şahıslardan her türlü hizmeti almak ve vermek.

23.9 Ayda en az bir defa toplanarak konfederasyonun işlerini görüşmek ve yapılacak işler hakkında karar almak.

23.10 Gerekli gördüğü taktirde çalışma yöntemlerini yeniden düzenlemek amacıyla iç tüzük, yönetmelik ve yönergeler hazırlamak ve uygulamak

23.11 Konfederasyon tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

23.12  Bu tüzükte belirtilen konfederasyon kuruluş amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik olarak;  iktisadi, sınai işletmeler ve şirketler kurulmasına, kurulmuş olanlarına ortak olunmasına karar vermek.

MADDE 24- YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
Yönetim Kurulu, üyelerinin çoğunluğunun katılımı ile toplanır. Çoğunlukla karar alır. Çoğunluk olmaksızın yapılan toplantılarda alınan kararlar geçersizdir. Yönetim Kurulunda asılların istifası halinde yedek Yönetim Kurulu üyeleri göreve çağrılır. Boşalan yerlerin yedekler tarafından doldurulamaması ve Yönetim kurulu mevcut üye tam sayısının yarısından aşağı düşmesi halinde genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde konfederasyon üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak konfederasyon üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

Yönetim Kurulu üyelerinin her toplantıya katılması esastır. Ancak 1 yıl süresince üst üste toplam 3 toplantıya, aralıklı olarak toplam 5  toplantıya, Yönetim Kurulunca kabul edilen geçerli mazereti olmaksızın katılmayan Yönetim Kurulu Üyesinin, Yönetim Kurulu Üyeliği sona erer. Karar üyeye yazılı olarak tebliğ edilir

Üyeliği sona eren Yönetim Kurulu üyesinin yerine genel kurulda seçilen yedek üye listesi esas alınarak, seçim sırasına göre sırayla yedek üyelerden sırası gelen yedek üye asıl olarak görev yapmaya başlar. Bu durumda  görevden ayrılan Yönetim Kurulu üyesine ödediği aidatlar iade edilmez

Yönetim Kurulu üyelerinden, Başkan Vekili, Genel Sekreter ve Sayman olarak görev yapan üyelerden özel iş yoğunluğu veya istekleri doğrultusunda ya da yönetim kurulunun kararıyla görevi yerine getiremedikleri tespit edilenler,  Yönetim Kurulunun oy çokluğu ile alacağı kararla bu görevden alınırlar. Görevden alınan Yönetim Kurulu Üyesinin yerine başka bir Yönetim Kurulu üyesi görevlendirilir. Karar üyeye yazılı olarak tebliğ edilir.

 

MADDE 25- DENETLEME KURULU
Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonunun yetkili denetim organı olan denetleme kurulu 3 asıl, 3 yedek üye olmak üzere genel kurul tarafından seçilir. Denetleme kurulu ilk toplantısında bir başkan ve bir raportör seçer; en az üç ayda bir toplanır ve kararlarını salt çoğunluk ile alır.

 

MADDE 26- DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ
Denetleme kurulunun görev ve yetkileri şu şekildedir:

26.1 Konfederasyonun bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeler üzerinde en az üç ayda bir yapacağı inceleme sonuçlarını ve önerileri yönetim kuruluna bir rapor ile bildirmek.

26.2 Yönetim kurulunda düzenlenen gelecek dönem çalışma program ve bütçesinin görüşüleceği yönetim kurulu toplantısında hazır bulunarak görüş ve önerilerini belirtmek.

26.3 Yönetim kurulunca düzenlenen mali rapor ile bilanço ve gelir gider çizelgesi hakkındaki inceleme sonuçlarını ve önerilerini bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

MADDE 27- HAYSİYET DİVANI
Genel kurulca Konfederasyonumuza bağlı Genç İş Adamı Dernekleri üyeleri arasından 3 asıl, 3 yedek olmak üzere seçilir.


MADDE 28- HAYSİYET DİVANININ GÖREV VE YETKİLERİ
Haysiyet Divanı konfederasyon tüzüğüne, amaçlarına, Konfederasyon kurallarına, uymak zorunda olduğu iş ahlakı ilkelerine aykırı davranış ve tutumda bulunan, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına aykırı fiil ve davranışlarda bulunan üyelerden yönetim kurulunca Haysiyet Divanına sevki uygun görülenler hakkında inceleme yaparak durumlarına göre aşağıdaki cezaları uygulanması konusunda Yönetim Kuruluna öneride bulunur.

28.1 Uyarı cezası

28.2 Üyelikten sürekli çıkarılması konusunda, Yönetim Kuruluna tavsiyede bulunma.
 

MADDE 29- HAYSİYET DİVANINA SEVK NEDENLERİ
Haysiyet Divanına sevk nedenleri şunlardır:

29.1 Konfederasyon tüzüğüne aykırı hareketlerde bulunmak.

29.2 Genel kurul kararına uymamak.

29.3 Konfederasyon içinde veya dışında konfederasyon amaçları aleyhine yıkıcı söz ve davranışlarda bulunmak.

29.4 Konfederasyonu siyasi amaçlara alet etmek.

29.5 İş ahlakı ilkelerine aykırı hareketlerde bulunmak.
 

MADDE 30- YÜKSEK İSTİŞARE KONSEYİ 
Yüksek İstişare Konseyi konfederasyonun danışma organıdır. Konsey üyeleri Genel kurul tarafından seçilirler. Konsey ilk toplantısını seçildikten sonra en geç 1 (bir ay) içerisinde yapar ve ilk toplantısında üyeler arasında görev bölümü yapılır. Konsey Genel Kurul tarafından seçilen 15 asıl 15 yedek üyeden oluşur. Konsey üyeliği için Genel Kurul tarafından, Genç İş Adamı Derneklerine üye durumda olmayan ve iş adamı olmayan ve Türkiye’de alanında uzman olan tanınmış kişi ve tüzel kişiler de  Yüksek İstişare Konseyi üyesi olarak seçilebilir. İlk toplantısında konsey kendisine bir başkan , 1 başkan vekili ve 2 başkan yardımcısı seçer .

MADDE 31- YÜKSEK İSTİŞARE KONSEYİ TOPLANTILARI UYGULAMA USUL VE ESASLARI
Konsey, asgari 4 (dört) ayda bir olağan olarak toplanır. Ancak, yönetim kurulunun talep etmesi halinde kurul başkanının daveti ile olağanüstü de  toplanabilir.

Konsey başkanı gündem konusunda önerileri almak üzere toplantı tarihinden en az 15 gün önce kurul üyelerine yazılı olarak veya elektronik posta yoluyla davette bulunur. Gündem önerileri konfederasyon yönetim kurulu başkanı ve konsey  başkanı tarafından birlikte değerlendirilerek toplantı gündemi oluşturulur. Konfederasyon Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekilleri ve Genel Sekreteri de konsey toplantılarına katılır ancak kararlarda oy kullanamazlar.

MADDE 32- YÜKSEK İSTİŞARE KONSEYİNİN GÖREVLERİ

Yüksek İstişare Konseyinin görevleri şunlardır:

32.1 Konfederasyonun amacına uygun olarak Türkiye’nin ekonomik durumunu ve sorunlarını gözden geçirmek, kısa ve uzun vadeli tedbirlere ışık tutmak.

32.2 Konfederasyon amaçlarına en uygun şekilde gerçekleşebilmesi için hazırlanacak stratejileri değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak.

32.3 Konfederasyon çalışmalarını amaçlarına uygunluk ve netice almadaki etkinlikler bakımından incelemek ve gerekli tedbirleri tavsiye etmek.

32.4 Yönetim kurulunun danıştığı önemli konular hakkında görüş ve tavsiyelerde bulunmak.
 

MADDE 33- GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU
Genişletilmiş Başkanlar Kurulu; Konfederasyon Yönetim Kurulu Üyeleri, Konfederasyona üye federasyonların görev başında bulunan başkanları ve federasyonlara üye genç iş adamı dernekleri nin görev başında bulunan başkanları ile KKTC GİAD Başkanından oluşur. En az senede iki kez olmak üzere toplanır. Toplantının gündemi TÜGİK Yönetim Kurulunca belirlenir.  Toplantılar, gündeme uygun olarak konfederasyon yönetim kurulu başkanı tarafından yürütülür. 

MADDE 34- GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU’NUN GÖREVLERİ

34.1 Kamuoyunun gündemindeki konularda görüş bildirmek,

34.2 Genel Kurul’ da alınan kararların yerine getirilmesini takip etmek,

34.3 İşadamlarının karşılaştığı sorunların çözümü ile ilgili istişari nitelikte kararlar almak.
 

MADDE 35- KONFEDERASYONUN GELİR KAYNAKLARI
Konfederasyonun gelir kaynakları şunlardır:

35.1 Üyelerden alınan yıllık katılım payları: Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonuna üye federasyonlar, aylık 1.500 TL. (Bin Beş Yüz Türk Lirası) Katılım payı ödemesi yapar.

35.2 Konfederasyona yeni giren federasyonların ödemeleri öngörülen giriş aidatı 2.500.00 TL (İki Bin Beş Yüz  Türk lirası) olarak belirlenmiştir.

35.3 Konfederasyon yayınları, ilan gelirleri, tertiplenecek yemekli toplantı, piyango, balo, konser, yemekli eğlence, temsil ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler.

35.4 Bağışlar ve mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak yardımlar ve sair gelirler.

35.5 Konfederasyonun mal varlığından elde edilecek gelirler.

Yukarıda anılan konfederasyon gelirlerinden, federasyonların giriş aidatı üyelik için başvuru sırasında, federasyonların yıllık katılım payları her ay eşit taksitler halinde ve diğer gelirler gerçekleşmesi ile birlikte yapılır.

MADDE 36- KONFEDERASYONUN GELİR VE GİDERLERİ İLE BORÇLANMA USUL VE ESASLARI

Konfederasyon gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Konfederasyon gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Konfederasyon gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

Konfederasyon giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak konfederasyon, Gelir Vergisi Kanunu kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için Dernekler Yönetmeliğindeki örneğine uygun şekilde Gider Makbuzu düzenlerler.

Konfederasyon tarafından; kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Dernekler Yönetmeliğindeki örneğine uygun şekilde Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından konfederasyona yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Dernekler Yönetmeliğindeki örneğine uygun şekilde Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

Bu belgeler; Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen ve örneği bulunan biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde, dernekler tarafından bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Konfederasyonun gelir ve gider konularında tutulacak defterler dernekler biriminden ya da noterden onaylı olması zorunludur.

Defterler hariç olmak üzere, konfederasyon tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Konfederasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma , konfederasyonun  gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve konfederasyonu ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE 37- KONFEDERASYONUN YARDIM ALAMAYACAĞI KURULUŞLAR
Konfederasyon siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından herhangibir surette maddi yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz.

MADDE 38- KONFEDERASYONUN TUTACAĞI DEFTERLER
Konfederasyon aşağıdaki defterleri tutar:

38.1 Üye kayıt defteri : Konfederasyona girenlerin kimlikleri, konfederasyona giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidatları bu deftere yazılır.

38.2 Karar defteri : Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır. Kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.

38.3 Gelen ve giden evrak defteri : Gelen ve giden evrak tarih ve numara sırasıyla bu deftere kaydolunur. Gelen evrakın asılları, giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.

38.4 Gelir ve gider defteri : Konfederasyon namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların da verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.

38.5 Demirbaş defteri : Konfederasyona ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.

38.6 Alındı belgesi kayıt defteri : Sayman üyeye zimmetlendirilen alındı belgeleri bu üye tarafından numarası en küçük olandan başlamak üzere alt alta yazılmak suretiyle kaydolunur.

Bu defterlerin işleme konulmadan önce noterden veya dernekler biriminden onaylı olması zorunludur. Konfederasyon bunlar dışında gerekli kayıt ve defterleri de tutabilir.

Konfederasyon yukarıda belirtilen defterlere ilave olarak aşağıda belirtilen evrak dosyalarını oluşturabilir.

Üye bilgileri,  Panel konferans gibi bilimsel etkinlikler, Basında yayınlanan TÜGİK ve üyeler ile ilgili haberler, SSK işlemleri, TÜGİK’te Çalışan Personel Bilgileri dosyası, Tanıtım Faaliyetleri-Tanıtım Brifingleri, TÜGİK Arşiv Kataloğu, Konfederasyonun Yıllık, Beyannameleri, Üye Federasyonların Yıllık Beyannameleri, Kuruluş Evrakları, Yurt Dışı Faaliyetler, Genel Kurul Toplantıları, Yönetim Kurulu Toplantıları, Yayınlar, Duyurular, Saymanlık Evrakları, Web sayfası evrakları, Döşeme Demirbaş Evrakları, Genel Sekreter Faaliyet Raporları,  Yıllık Faaliyet Planları, Genel Merkez Binası ile ilgili sözleşme ve diğer evraklar

MADDE 39- KONFEDERASYONUN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

MADDE 40- TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ
Tüzük değişikliği konfederasyon yönetim kurulu üyelerinin gerekçeli teklifleri üzerine yapılır. Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi Genel Kurulundur.. Ancak tüzük değişikliğinin gerçekleştirilmesi için ilk toplantıda 2/3 toplantı yeter sayısı aranır ve genel kurula katılan üyelerin üçte ikisinin tüzüğün değiştirilmesi lehinde oy kullanması şarttır. Tüzük değişikliği için karar yeter sayısı toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3’ünün oyudur.

MADDE 41- KONFEDERASYONUN FESHİ
Konfederasyon genel kurulu her zaman konfederasyonun feshine karar verebilir. Genel kurulun Konfederasyonun feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde genel kurul 16. madde hükümlerine göre ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Ancak konfederasyonun feshine karar verilebilmesi için her iki toplantıda da toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin Konfederasyonun feshi yönünde oy kullanması şarttır. Konfederasyonun feshi yönetim kurulu tarafından 5 gün içinde Mahalli Mülki Amirliğine bildirilir.

MADDE 42- KONFEDERASYONUN TASFİYESİ
Konfederasyonun tasfiyesine fesih kesinleştikten ve dağılma halinin ilgili makamca tespitinden sonra başlanır. Konfederasyonun alacakları varsa tahsil edilir. Borçları ödendikten sonra geri kalan tüm mallar ve parası Türkiye Kızılay Derneğine verilir. Mahkemece fesih edilmesi halinde veya genel kurul herhangi bir karar almamış ise konfederasyonun bütün mal ve hakları ile parası hazineye devredilir.

MADDE 43- KONFEDERASYONLAR-KURUM VE KURULUŞLARLA İLİŞKİLER
Konfederasyon adına bir başka kurum, kuruluş, dernek, federasyon ve konfederasyonda görev alan üyelerin, konfederasyondaki görev sürelerinin sona ermesi halinde konfederasyonu temsilen katıldığı kurum ve kuruluşlardaki görevleri bu kuruluşların tüzüklerinde yer alan hükümler doğrultusunda belirlenen sürenin sonuna kadar devam eder.

MADDE 44-KONFEDERASYON ÜYELERİNİNİN UYMAK ZORUNDA OLDUKLARI İŞ AHLAKI İLKELERİ
 

44.1 AMAÇLAR

Serbest rekabetin işlemesini sağlayan ve evrensel kabul gören iş ahlakı ilkelerini tanımlamak.                                                     

İş yaşamında karşılıklı güven ilkesinin yerleşip gelişmesine katkıda bulunmak.

İş ahlakına uymayan tutum ve davranışların yaygınlaşmasını önlemek.

İş aleminde ve kendi sektöründe iş ahlakını savunarak bu ilkenin yerleşmesine veiyileşmesine çaba göstermek.

          44.2  GENEL İLKELER
          44.2.1  DÜRÜSTLÜK

İş yaşamında kişi ve kuruluşlar onurlu ve dürüst davranış kurallarına bağlı kalırlar.Bu ilke uygulamada aşağıdaki tutum ve davranışları içerir.

İş yaşamındaki kişi ve kuruluşlar;

İş yaşamında saygın ve dürüst davranış kurallarına aykırı davranışlarda bulunamazlar,bu davranışları itiyat haline getiremezler.

Ticari faaliyetleri ve ürünleri ile başkalarına bilerek zarar veremezler.

Saklı tutulması gereken hiçbir bilgiyi çıkarları için kullanmazlar.

Başka kişi ve kuruluşlara bağımsız karar verme yeteneğini etkileyebilecek çıkarlar sağlamazlar.

Kendilerinin ve başkalarının mali ve ticari durumları hakkında yanıltıcı tanıtım yaparak aldatıcı davranışlarda bulunmazlar.

Ürün ve hizmetlerin sorumluluğunu taşırlar.

Yasalar ve uluslar arası benimsenmiş dürüstlük ilkelerini saptırarak haksız rekabet doğuracak çalışmalar içine girmezler.

44.2.2 VERİLERİN KORUNMASI (GİZLİLİK)

Kişi ve kuruluşlar kendilerine iş ilişkileri ve görevleri nedeniyle emanet edilen bilgilerin tevdi edilme gereklerinin  dışında kullanılmamasına özen gösterirler.

Müşteri ya da iş ortaklarının iznini ve onayını almadıkça ya da yasal bir zorunluluk bulunmadıkça saklı tutulması gereken bilgileri korumak zorundadırlar.

Bu tür bilgilerin amaç dışı ve haksız kullanılmasından sorumludurlar.

44.2.3 HUKUKA SAYGI
Kişi ve kuruluşlar Türkiye Cumhuriyetinin hukuk düzenine saygılı olmak  zorundadırlar. Bu bağlamda kişi ve kuruluşlar;

Yasaların öngördüğü yönetimsel ve denetimsel tüm yükümlülüklerini yerine getirmelidirler.

Doğru olmayan, sahte ya da yanlış kayıt tutmaz yetkili mercilere yanıltıcı bilgi vermezler.

Yasadışı ya da suç oluşturacak faaliyetlere girmezler.

İş ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere başvurmazlar.

Serbest piyasa ve rekabet koşullarına uymayan davranışlarda bulunmazlar.

 

44.2.4 ÇALIŞMA ORTAMI

Kişi ve kuruluşlar çalışanların haklarıyla ilgili olarak ırk, renk, din ve cinsiyete dayanan bir ayrıcalık yapmazlar. Bu özellikleri nedeniyle çalışanlar taciz edilemez.

İşyerinde ırksal, dinsel ya da cinsel taciz sayılabilecek davranış ve eylemlere izin vermezler  

Çalışanlarla ilgili bütün kişisel bilgilerin güvenlik içinde korunmasını ve gizli kalmasını sağlarlar.

44.2.5 BİLGİ ELDE ETME
Kişi ve kuruluşlar iş ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere başvurarak işle ilgili sır ya da gizli belge elde etmeye yeltenemezler.

44.2.6 ÇEVRE
Kişi ve kuruluşlar faaliyetlerinden dolayı doğanın zarar görmemesine özen gösterirler. Çevreyle ilgili bütün yasal düzenlemelere.uyarlar.

44.2.7 ÇALIŞANLAR
Kişi ve kuruluşlar çalışanların da bu belgede yer alan ilkeleri benimseyip kendi alan ve yaşamlarında uygulamaları için çaba gösterirler.

MADDE 45- HÜKÜM EKSİKLİĞİ
Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu tüzüğünde hüküm eksikliği bulunması halinde, Yönetmelik hükümleri,  Dernekler Kanunu ve Medeni Kanunun ilgili maddeleri uygulanır.

 

 

 

© 2012 TUGİK | Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu. Her Hakkı Saklıdır.

Web Tasarım My Medya